NYHEDER & DEBAT

Miljøpolitik skal overholdes – borgernes sundhed og retssikkerhed er vigtig!

MILJØ - 19. november 2017
Af Kirsten Jensen og Louise Colding, A

Der er flere eksempler på, at miljøsager i Hillerød Kommune er kørt i ring med borgerklager og kommunale pålæg til virksomheden uden at problemer med støj, støv osv. rigtigt er blevet løst. Nogle af disse sager er ikke nået på byrådets dagsorden.

Det vil Socialdemokratiet ændre på.

Socialdemokratiet vil have klare, politisk vedtagne retningslinjer for, hvordan kommunen arbejder med miljø og erhverv. Derfor vil vi have en sag på Byrådets dagsorden i første halvår af 2018, således at de nye retningslinjer kan vedtages og realiseres i løbet af 2018

Vi ønsker, at byrådet vedtager, hvornår forvaltningen skal fortælle byrådet, at det er svært at få en virksomhed til at overholde de påbud, forvaltningen har givet den.

Vi ønsker, at lokale miljøgrupper får nemmere adgang til kontakt med forvaltning og borgere. Måske er det en god idé at invitere dem med i kommunens Grønne Råd?

Vi mener, at når virksomheder vil udvide eller placere sig i vores kommune, skal der tages stilling til de afledte udgifter til fx infrastruktur, og kravene til forvaltningens kræfter og kompetencer til at føre tilsyn og håndhæve påbud.

Vi ønsker, at vores byråd vedtager målbare mål for kommunens varetagelse af miljøinteresser, herunder beskyttelse af borgernes sundhed. 

Politisk beslutning om miljøforvaltning:
Problemer med udledning og støj kan berøre borgere meget konkret, samtidig med at kommunens forvaltning og virksomheder står over for et komplekst arbejde med at sikre, at tilladelser og påbud overholdes. Derfor er det vigtigt med politisk opbakning fra byrådet til miljøforvaltningen i Hillerød Kommune. Byrådet skal vedtage målsætninger for, hvordan miljøforvaltningen skal arbejde, så den kan vide, hvad byrådet vil.

Kommunikation:
Vi ønsker, at beboerne i et område er orienteret om miljøproblemer, evt. sundhedsmæssig risiko, om hvordan kommunen arbejder med sagen, og om hvornår man kan forvente en løsning. God forvaltnings-skik  betyder at ville sikre borgere og virksomheder et ordentligt serviceniveau og en god behandling. Ligesom en virksomhed skal have støtte til på en sikker måde at kunne overholde reglerne, og opleve effektiv og kompetent miljøforvaltning, så skal borgerne ikke alene have kvittering for modtagelse af deres henvendelser, men også have svar på de spørgsmål, de har.

Håndhævelse af kommunens påbud:
Vi ønsker, at byrådet kender og tager stilling til de håndhævelsesmuligheder, en kommune råder over, herunder den skalering, der kan være tale om, hvordan starter en ’miljøsag’, hvordan kan der tages grundigere fat, hvad er kommunens magtmidler? Det skal være en del af denne sag, hvornår kommunens miljøforvaltning kommer til byrådet, når den oplever manglende efterlevelse af tilladelser og påbud.

Kommunens tilsynsarbejde:
Kommunens tilsyn og arbejdsgange skal være så effektive, at sager ikke trækker unødigt ud. Måleprincipper og -praksis skal være tilstrækkelige til at ’holde i retten’, således at man får opbygget en sag, der kan holde, og påbud skal kunne gælde både indretningen af virksomheden og dens udledning til omgivelserne.

Tydeligt ansvar:
Ansvaret for, at der føres tilsyn, måles, gives påbud osv er miljøforvaltningens. Men berørte og interesserede borgere kan hjælpe til ved at observere udslip, kørsel uden for angivne tidspunkter, produktion uden for angivne tidspunkter eller ved at opstille måleudstyr på deres grund.

Samspil:
Vi ønsker fokus på samspillet mellem berørte eller bare interesserede borgere, virksomheden, forvaltning og byråd. Vi kan måske udforme en sundheds/miljø-Giv et tip-app, som gør det nemt at kommunikere. Vi skal have mål for, hvor hurtigt vi kan rykke ud på baggrund af borgernes observationer.

Politisk klarhed:
Vi ønsker, at de folkevalgte kender og tager stilling til kommunens muligheder og begrænsninger i forvaltningen af miljølove og andre love med indflydelse på miljø og sundhed, fx planlove. Vi vil altså tage stilling til de virkemidler, kommunen kan bruge, herunder hvordan den gennemfører sit tilsyn konkret og generelt, håndhæver regler, påbud, mm.

Kæmpe for sundheds- og miljøinteresser:
Vores folkevalgte skal være opmærksomme på, at de skal deltage i interessevaretagelse overfor statslige eller regionale myndigheder, fordi ansvaret for miljøet og borgernes sundhed kan være delt mellem flere love og flere myndigheder.

Vi hører også gerne om de ideer miljøgrupperne og andre partier har til forbedringer på dette område så vi sammen kan udforme stærke retningslinjer, der giver resultater.