NYHEDER & DEBAT

Nye principper for kloakering i Hillerød Kommune

TALE - 24. oktober 2016
Af Kirsten Jensen, Viceborgmester, A

Vi har talt om spildevandsplaner, kloaker og oversvømmelser som aldrig før i Hillerød Kommune. Det er der en grund til. Vi bygger ud, udvikler vores kommune og klimaet forandrer sig. Nogen har mærket konsekvenserne af, at der er for meget vand på et helt forkert sted – i deres eget hus. Derfor er der brug for, at vi handler.

Først tak til bestyrelsen for Hillerød Forsyning for med ny viden i baghovedet at bede Hillerød Byråd vedtage en ny spildevandsplan. Også tak til borgere som på den ene eller anden måde har engageret sig i diskussionen om vores spildevandshåndtering, enten principielt eller helt konkret. Ikke bare er vi blevet klogere på de faktiske jordbundsforhold i kloakområder, vi har samtidig fået mulighed for at vedtage en spildevandsplan som er i bedre overensstemmelse med det vi ville, men ikke måtte, da vi vedtog den plan, som gælder i dag, fordi vi før, nu og fremover vil overholde gældende lovgivning.

Lad os benytte os af det! - Socialdemokratiet og Venstre og nu Økonomiudvalget indstiller derfor til byrådet at vedtage nogle principper som vores forvaltning og Forsyning skal udarbejde en ny plan efter.

Jeg vil i aften understrege et par af dem:

For det først har alting en målsætning, og målet for planen er at tage ansvar for miljø og sundhed: 

  • Vi vil medvirke til at sikre et rent vandmiljø i naturen og beskytte mennesker mod spildevand og oversvømmelser.
  • Vi vil gøre det så skånsomt som muligt økonomisk hvor hensyn til den enkelte forsynings-kunde finder en god balance med forsynings-kunderne i fællesskab.
  • Vi ønsker flest mulige omkostninger bæres af fællesskabet i henholdsvis forsyningen eller den kommunale anlægsplan.

Jeg vil også gerne gøre det klart, at ens syn på omkostningers størrelse kan afhænge af det ansvar man selv har eller ens perspektiv. Vi er alle skatteborgere og forsyningskunder, så vi kommer altid til at betale. Vi kan også være ejere i et hus, som vi har boet i længe men pludselig kommer der en ny omkostning dumpende. Det er aldrig rart. Og i fælleskab må vi ikke betale på den enkeltes grund med mindre Folketinget giver os mulighed for det. Selv en regning for tilslutning til separatkloakering kan man se på med forskellige øjne. Hvis man har haft svært ved at genforsikre sit hus, fordi det har været oversvømmet, kan det være rart endelig at få regningen for færdigt kloakeringsarbejde. Hvis man ikke selv har følt sig truet af stigende vandspejl eller oversvømmelser, så kan man se anderledes på et påbud.

Vi vil gerne have, at når der beregnes omkostninger ved en indsats, så bliver det tydeliggjort, hvem der skal betale.

Hvis det er en enkelte grundejer, så har V og S foreslået:

  • At grundejerne i disse områder får mulighed for at tilslutte sig over tid, fx hvis de ønsker at tilslutte sig i forbindelse med en hushandel eller ved andre anlægsarbejder på ejendommen.
  • I forbindelse med betydelige om-/tilbygninger, der ændrer ved kloakering på en ejendom, er det naturligt, at separatkloakering i henhold til gældende regler er obligatorisk.
  • At Hillerød Kommune går forrest ved at beslutte tilslutning af kommunale skoler og andre institutioner i de områder, hvor der etableres to-strenget separatkloakering, eller LAR-løsninger i de områder, hvor jordbunds- og grundvandsforhold vurderes at være egnede.

Vores principper skal følges op af forskellige scenarier. De skal gælde områder, hvor det er vigtigt at komme i gang for at nå de mål, jeg nævnte før om miljø og sundhed. Fx er der meget der tyder på, at vi skal arbejde mere med befæstelsesgrader.

Mange af de borgere som har taget ordet i spørgetiden, har været med på informationsmøder med forsyningen eller har skrevet til os, har anbefalet, at vi bliver endnu bedre til at informere. Der skal være klarhed, fx om forskellen på en varsling og et påbud, hvis en plan laves om, hvis der er mulighed for frivillige LAR-løsning i de områder, hvor jordbunds- og grundvandsforhold giver mulighed herfor.

Lige konkret om Skævinge. Det var det første sted, hvor forsyningen gik i gang med at grave. Den gældende spildevandsplan har udpeget Skævinge syd som indsatsområde, fordi nedsivningsprøver, jordbundsundersøgelser og undersøgelser af vandspejlet viste, at nedsivning ikke er mulig. Det var derfor nødvendigt at etablere ledninger til spildevand og til regnvand. Nu er den hidtidige fællesledning renoveret, og vil kunne fungere som regnvandsledning, men først når alle matrikler er separatkloakeret. Der er desuden skabt en sø, som er et åbent regnvandsbassin, der kan forsinke regnvandet, inden det ledes ud i Havelse å. Når vi gør separatkloakeringsprojektet i Skævinge færdigt, kan det komme til at opleves uretfærdigt for de 90 husstande, det drejer sig om. Vi har derfor forsøgt at finde en måde at hjælpe på. At grave nye rør op igen er ikke en fornuftig løsning. Det er de fleste enige om. Vi er kommet frem til at give borgerne en længere frist for, hvornår man skal tilslutte sig. Vi forsinker løsningen af spildevandsproblemet i Skævinge, men til gengæld får vi lidt mere rimelighed ind i forhold til dem, der nu først skal tilslutte sig med yderligere 6 års frist, altså i 2024.

I mellemtiden støtter Socialdemokraterne klart, at vi bliver ved med at arbejde for fælles finansieringsmuligheder, når problemer ikke bare er ens egne, men netop fælles. Det fremgår af protokollen fra Økonomiudvalget i dag og er fint i tråd med det som vi som socialdemokrater her i kommunen hele tiden har arbejdet for.

For Socialdemokraterne er det vigtigt, at vi tager ansvar for hinanden og lytter til hinanden. Det er vigtigt, at vi finder de bedste løsninger for både borgere og miljø. Vi er altid klar til at tage det ansvar, og vi er altid klar til at forbedre, når der kommer nye muligheder, ny lovgivning og nye oplysninger i en sag.